กรณีศึกษาการใช้คำสั่งควบคุมแบบมีทางเลือก กรณีมี2ทางเลือก

บริษัท BT ต้องการคำนวณเงินโบนัสพนักงาน กำหนดเกณฑ์พิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้

*ถ้ายอดขายมากกว่า 40,000 บาท ให้โบนัส 20 % ของยอดขาย

*นอกเหนือจากนี้ให้โบนัส 10% ของยอดขาย กำหนดการแสดงผลทางจอภาพ ดังนี้แแไ

แนวทางขั้นตอนการสร้างงานโปรแกรม

1.การวิเคราะห์ระบบงานเบื้องต้น

1.1สิ่งที่ต้องการ     โบนัสพนักงาน

1.2สมการคำนวณ   เลือกคำนวณค่าโบนัสตามเงื่อนไขดังนี้

ถ้ายอดขาย > 40,000 คำนวณโบนัส =ยอดขาย *20/100

นอกเหนือจากนี้           คำนวณโบนัส =ยอดขาย*10/100

1.3ข้อมูลนำเข้า      รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน ยอดขาย

1.4การแสดงผล     ตามโจทย์กำหนด

1.5กำหนดคุณสมบัติตัวแปร4

1.6ลำดับขั้นตอนการทำงาน (action)

1)พิมพ์หัวข้อรายงาน

2)ป้อนข้อมูล รหัสพนักงาน (en) ชื่อพนักงาน (name) ยอดขาย(sum)

3)คำนวณโบนัส (bonus) ตามเงื่อนไขดังนี้

ถ้า sum >40,000 ให้คำนวณ bonus=sum*20/100

นอกเหนือจากนี้ ให้คำนวณ bonus=sum*10/100

4)พิมพ์ bonus

5)จบการทำงาน

2.ลำดับการทำงานด้วยผังงานโปรแกรม

5

3.คำสั่งควบคุมการทำงานกไๆ

Advertisements

กรณีศึกษา แสดงขั้นตอนการสร้างงานโปรแกรมและชุดคำสั่งควบคุมพื้นฐาน

บริษัท GD ต้องการวิเคราะห์เงินคงเหลือของโครงการวิจัยที่นำเสนอ กำหนดแสดงผล ดังนี้

xx

1.การวิเคราะห์ระบบงานเบื้องต้น

1.1สิ่งที่ต้องการ เงินหักค่าบำรุง 20% เงินหักค่าสาธารณูปโภค 5%และเงินคงเหลือ

1.2สมการคำนวณ

1)เงินหักค่าบำรุง 20%คำนวณตามสมการ ดังนี้

เงินหักค่าบำรุง 20% =งบประมาณ*20/100

2)เงินหักค่าสาธารณูปโภค 5% คำนวณตามสการดังนี้

เงินหักค่าสาธารณูปโภค 5%=(งบประมาณ-เงินหักค่าบำรุง 20%)*5/100

3)เงินคงเหลือ คำนวณตามสมการดังนี้

เงินคงเหลือ=งบประมาณ-เงินหักค่าบำรุง20%-เงินหักค่าสาธารณูปโภค 5%

1.3ข้อมูลนำเข้า ชื่อโครงการวิจัยงบประมาณ

1.4การแสดงผลตามโจทย์กำหนด

1.5กำหนดคุณสมบัติตัวแปรwwd

1.6 ลำดับขั้นตอนการทำงาน

1.พิมพ์หัวข้อรายงาน

2.ป้อนข้อมูลชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ

3.เงินหักค่าบำรุง 20% คำนวณตามสมการ ดังนี้

maint = budget * 20/100

4.เงินหักค่าสาธารณูปโภค 5% คำนวณตามสการดังนี้

pub=(budget – maint) * 5 /100

5.เงินคงเหลือ คำนวณตามสมการ ดังนี้

remain = budget – maint – pub

6.พิมพ์ค่า maint, pub, remain

7.จบการทำงาน

2.ลำดับการทำงานด้วยผังงานโปรแกรม

mms

3. คำสั่งควบคุมการทำงาน

ททสไำาไ

การประมวลผลแบบวนซ้ำ เพื่อหาค่าน้อยที่สุด

บริษัท GMM ต้องการคำนวณเงินโบนัสพนักงาน กำหนด  เกณฑ์พิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้

-ถ้ายอดขายมากกว่า70,000 บาท ให้โบนัส 30%ของยอดขาย

-นอกเหนือจากนี้ให้โบนัส 10%ของยอดขาย

กำหนดเงื่อนไขการวนซ้ำ หากกดรหัสพนักงานเป็นเลข 0หมายถึงการเลิกวนซ้ำและให้แสดงตัวเลข โบนัสค่าน้อยที่สุด ของพนักงานกลุ่มนี้

กำหนดการแสดงผลทางจอภาพ ดังนี้mmm

แนวทางขั้นตอนการสร้างงานโปรแกรม

1.การวิเคราะห์ระบบงานเบื้องต้น

1.1สิ่งที่ต้องการ โบนัสพนักงาน โบนัสค่าน้อยที่สุด

1.2สมการคำนวณ

1)โบนัส คำนวณตามเงื่อนไขดังนี้

ถ้ายอดขาย >70,000 คำนวณโบนัส =ยอดขาย *30/100

นอกเหนือจากนี้          คำนวณโบนัส =*10/100

2) โบนัสค่าน้อยที่สุด คำนวณสมการดังนี้

ถ้าโบนัส<ค่าโบนัสน้อยที่สุด ค่าโบนัสน้อยที่สุด= โบนัส

นอกเหนือจากนี้                     โบนัสค่าน้อยที่สุด=โบนัสค่าน้อยที่สุด

1.3ข้อมูลนำเข้า รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน ยอดขาย

1.4การแสดงผลตามโจทย์กำหนด

1.5กำหนดคุณสมบัติตัวแปร ดังนี้

oo

1.6ลำดับขั้นตอนการทำงาน

1) พิมพ์หัวข้อรายงาน

2) กำหนดโบนัสค่าน้อยที่สุด =100000

3) ป้อนข้อมูลรหัสพนักงาน

4)ตรวจสอบค่าของ no

ถ้า(no!=0)ให้วนซ้ำข้อ 4.1-4.6

นอกเหนือจากนี้ให้ออกจากการวนซ้ำไปข้อ5

4.1) ป้อนข้อมูลชื่อพนักงาน ยอดขาย

4.2)คำนวณ โบนัส

ถ้า sum>70000 ให้คำนวณ bonus = sum *30/100

นอกเหนือจากนี้  ให้คำนวณ bonus = sum *10/100

4.3)พิมพ์ bonus

4.4)คำนวณ min_bonus

ถ้า bonus <min_bonus ประมวลสมการ min_bonus = bonus

นอกเหนือจากนี้                   ประมวลสมการ    min_bonus=bonus

4.5)ป้อนข้อมูลรหัสพนักงาน

4.6)วนกลับไปข้อ4

5)พิมพ์ค่า min_bonus

6)จบการทำงาน

2.ลำดับการทำงานด้วยผังงานโปรแกรม

finish

การประมวลผลแบบวนซ้ำ เพื่อหาค่ามากที่สุด

บริษัท GMM ต้องการคำนวณเงินโบนัสพนักงาน กำหนด  เกณฑ์พิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้

-ถ้ายอดขายมากกว่า70,000 บาท ให้โบนัส 30%ของยอดขาย

-นอกเหนือจากนี้ให้โบนัส 10%ของยอดขาย

กำหนดเงื่อนไขการวนซ้ำ หากกดรหัสพนักงานเป็นเลข 0หมายถึงการเลิกวนซ้ำและให้แสดงตัวเลข โบนัสค่ามากที่สุด ของพนักงานกลุ่มนี้

กำหนดกาารแสดงผลทางจอภาพ ดังนี้nn

แนวทางขั้นตอนการสร้างงานโปรแกรม

 1.การวิเคราะห์ระบบงานเบื้องต้น

1.1สิ่งที่ต้องการ โบนัสพนักงาน โบนัสค่ามากที่สุด

1.2สมการคำนวณ

1)โบนัส คำนวณตามเงื่อนไขดังนี้

ถ้ายอดขาย >70,000 คำนวณโบนัส =ยอดขาย *30/100

นอกเหนือจากนี้          คำนวณโบนัส =*10/100

2)โบนัสค่ามากที่สุด คำนวณสมการดังนี้

ถ้าโบนัส>ค่าโบนัสมากที่สุด ค่าโบนัสมากที่สุด= โบนัส

นอกเหนือจากนี้                     โบนัสค่ามากที่สุด=โบนัสค่ามากที่สุด

1.3ข้อมูลนำเข้า รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน ยอดขาย

1.4การแสดงผลตามโจทย์กำหนด

1.5กำหนดคุณสมบัติตัวแปร

n

1.6ลำดับขั้นตอนการทำงาน

1)พิมพ์หัวข้อรายงาน

2)กำหนดโบนัสค่ามากที่สุด =0

3)ป้อนข้อมูลรหัสพนักงาน no

4)ตรวจสอบค่าของ no

ถ้า(no !=0) ให้วนซ้ำข้อ4.1-4.6

นอกจากนี้ให้ออกจากการวนซ้ำไปข้อ 5

4.1)ป้อนข้อมูลชื่อพนักงาน ยอดขาย

4.2)คำนวณ โบนัส

ถ้า sum>70000 ให้คำนวณ bonus = sum *30/100

นอกเหนือจากนี้  ให้คำนวณ bonus = sum *10/100

4.3)พิมพ์ bonus

4.4)คำนวณ max_bonus

ถ้า bonus>max_bonus ประมวลสมการ max_bonus = bonus

นอกเหนือจากนี้                  ประมวลสมการ max_bonus=max_bonus

4.5)ป้อนข้อมูลรหัสพนักงาน

4.6)วนกลับไปข้อ4

5)พิมพ์ค่าmax_bonus

6)จบการทำงาน

2.ลำดับการทำงานด้วยผังงานโปรแกรม

mm

การประมวลผลแบบวนซ้ำ เพื่อหาค่าเฉลี่ย

บริษัท BBK ต้องการคำนวณเงินโบนัสพนักงาน กำหนดเกณฑ์พิจารณาตามเงื่อนไข ดังนี้

-ถ้ายอดขายมากกว่า 70,000 บาท ให้โบนัส 30%ของยอดขาย

-นอกเหนือจากนี้ให้โบนัส 10%ของยอดขาย

กำหนดเงื่อนไขการวนซ้ำ หากกดรหัสพนักงานเป็นเลข 0 หมายถึง เลิกวนซ้ำ และแสดงข้อมูลโบนัส รวม ค่าโบนัสเฉลี่ย และจำนวนพนักงาน

กำหนดการแสดงผลทางจอภาพ ดังนี้

v

แนวทางขั้นตอนการสร้างงานโปรแกรม

1.การวิเคราะห์ระบบงานเบื้องต้น

1.1สิ่งที่ต้องการ โบนัสพนักงาน โบนัสรวม โบนัสเฉลี่ย จำนวนพนักงาน

1.2สมการคำนวณ

1)โบนัส คำนวณตามเงื่อนไข ดังนี้

ถ้ายอดขาย>70,000 คำนวณ โบนัส =ยอดขาย *30/100

นอกเหนือจากนี้          คำนวณโบนัส =ยอดขาย *10/100

2)จำนวนพนักงาน คำนวณสมการ  ดังนี้

จำนวนพนักงาน =จำนวนพนักงาน+1

3)โบนัสพนักงานทุกราย คำนวณสมการดังนี้

โบนัสเฉลี่ย=โบนัสรวม +โบนัส

4)ค่าเฉลี่ยโบนัส คำนวณสมการดังนี้

โบนัสเฉลี่ย=โบนัสรวม/จำนวนพนักงาน

1.3ข้อมูลนำเข้า รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน ยอดขาย

1.4การแสดงผลตามโจทย์กำหนด

1.5กำหนดคุณสมบติตัวแปร

b

1.6ลำดับขั้นตอนการทำงาน

1)พิมพ์หัวข้อรายงาน

2)ป้อนข้อมูลรหัสพนักงาน

3)ตรวจสอบค่าของ no

ถ้า(no !=0)ให้วนซ้ำข้อ 3.1-3.7

นอกเหนือจากนี้ให้ออกจากการวนซ้ำไปข้อ4

3.1)ป้อนข้อมูลชื่อพนักงาน ยอดขาย

3.2)คำนวณ โบนัส

ถ้า sum>70000 ให้คำนวณ bonus = sum *30/100

นอกเหนือจากนี้  ให้คำนวณ bonus = sum *10/100

3.3)พิมพ์ bonus

3.4)คำนวณจำนวนพนักงาน

num = num+1

3.5)คำนวณโบนัส

sum_bonus = sum_bonus +bonus

3.6)ป้อนข้อมูลรหัสพนักงาน

3.7)วนกลับไปข้อ3

4)คำนวณโบนัสเฉลี่ย =sum_bonus/num

5)พิมพ์ค่า sum_bonus, avg_bonus,num

6)จบการทำงาน

2.ลำดับการทำงานด้วยผังงานโปรแกรม

f

การประมวลผลแบบวนซ้ำ เพื่อหาผลรวม

บริษัท YAYO จำกัดต้องการคำนวณเงินโบนัสพนักงาน กำหนดเกณฑ์พิจารณาตามเงื่อนไข ดังนี้

-ถ้ายอดขายมากกว่า 50,000 บาท ให้โบนัส 20% ของยอดขาย

-นอกเหนือจากนี้ให้โบนัส 10% ของยอดขาย

กำหนดเงื่อนไขการวนซ้ำ หากกดรหัสพนักงานป็นเลข 0 หมายถึงการวนซ้ำ และให้แสดงตัวเลขผลรวมจำนวนพนักงานทั้งหมดที่คำนวณในครั้งนี้

กำหนดการแสดงผลทางจอภาพดังนี้

Untitled

แนวทางขั้นตอนการสร้างงานโปรแกรม

1.การวิเคราะห์ระบบงานเบื้องต้น

1.1สิ่งที่ต้องการ โบนัสพนักงาน จำนวนพนักงาน

1.2สมการคำนวณ

1)โบนัส คำนวณตามเงื่อนไข ดังนี้

*ถ้ายอดขาย>50,000 คำนวณโบนัส =ยอดขาย *20/100

*นอกเหนือจากนี้          คำนวณโบนัส=ยอดขาย*10/100

2)จำนวนพนักงาน คำนวณสมการดังนี้

จำนวนพนักงาน =จำนวนพนักงาน +1

1.3ข้อมูลนำเข้า รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน ยอดขาย

1.4การแสดงผลตามโจทย์กำหนด

1.5กำหนดคุณสมบัติตัวแปรUntitled

1.6ลำดับขั้นตอนการทำงาน

1)พิมพ์หัวข้อรายงาน

2)ป้อนข้อมูลรหัสพนักงาน(no)

3)ตรวจสอบค่าของ no

ถ้า (no !=0)ให้วนซ้ำข้อ 3.1-3.6

นอกจากนี้ ให้ออกจากการวนซ้ำไปข้อ 4

3.1) ป้อนข้อมูล ชื่อพนักงาน ยอดขาย

3.2)คำนวณโบนัส

ถ้า sum > 50,000ให้คำนวณ bonus =sum *20/100

นอกเหนือจากนี้ ให้คำนวณ bonus =sum *10/100

3.3)พิมพ์ bonus

3.4)คำนวณจำนวนพนักงาน

num=num +1

3.5)ป้อนข้อมูลรหัสพนักงาน

3.6)วนกลับไปข้อ3

4)พิมพ์ค่า num

5)จบการทำงาน

2.ลำดับการทำงานด้วยผังงานโปรแกรม

f

การประมวลผลแบบมีเงื่อนไขเลือกทางทำงาน

บริษัท BT ต้องการคำนวณเงินโบนัสพนักงาน กำหนดเกณฑ์พิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้

*ถ้ายอดขายมากกว่า 40,000 บาท ให้โบนัส 20 % ของยอดขาย

*นอกเหนือจากนี้ให้โบนัส 10% ของยอดขาย กำหนดการแสดงผลทางจอภาพ ดังนี้3

แนวทางขั้นตอนการสร้างงานโปรแกรม

1.การวิเคราะห์ระบบงานเบื้องต้น

1.1สิ่งที่ต้องการ     โบนัสพนักงาน

1.2สมการคำนวณ   เลือกคำนวณค่าโบนัสตามเงื่อนไขดังนี้

ถ้ายอดขาย > 40,000 คำนวณโบนัส =ยอดขาย *20/100

นอกเหนือจากนี้           คำนวณโบนัส =ยอดขาย*10/100

1.3ข้อมูลนำเข้า      รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน ยอดขาย

1.4การแสดงผล     ตามโจทย์กำหนด

1.5กำหนดคุณสมบัติตัวแปร

4

1.6ลำดับขั้นตอนการทำงาน (action)

1)พิมพ์หัวข้อรายงาน

2)ป้อนข้อมูล รหัสพนักงาน (en) ชื่อพนักงาน (name) ยอดขาย(sum)

3)คำนวณโบนัส (bonus) ตามเงื่อนไขดังนี้

ถ้า sum >40,000 ให้คำนวณ bonus=sum*20/100

นอกเหนือจากนี้ ให้คำนวณ bonus=sum*10/100

4)พิมพ์ bonus

5)จบการทำงาน

2.ลำดับการทำงานด้วยผังงานโปรแกรม

5

การประมวลผลแบบไม่มีเงื่อนไข

บริษัท  QRA จำกัด ต้องการคำนวณยอดขายเฉลี่ยพนักงานขายแต่ละราย กำหนดการแสดงผลดังนี้

Untitled

แนวทางขั้นตอนการสร้างงานโปรแกรม

1. การวิเคราะห์ระบบงานเบื่องต้น

1.1สิ่งที่ต้องการ           ค่าเฉลี่ยยอดขาย

1.2สมการคำนวณ        ค่าเฉลี่ยยอดขาย=ยอดขาย/จำนวนสินค้า

1.3ข้อมูลนำเข้า           รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน ยอดขาย จำนวนสินค้า

1.4การแสดงผล           ตามโจทย์กำหนด

1.5กำหนดคุณสมบัติตัวแปร

1

1.6ลำดับขั้นตอนการทำงาน (action)

1)พิมพ์หัวข้อรายงาน

2)ป้อนข้อมูลรหัสพนักงาน(en)ชื่อพนักงาน(name)ยอดขาย(sum)จำนวนสินค้า(num)

3)คำนวนค่าเฉลี่ยยอดขาย(avg)=sum/num

4)พิมพ์ avg

5)จบการทำงาน

2.ลำดับการทำงานด้วยผังงานโปรแกรม

2

ทดสอบ คำสั่งควบคุมเงื่อนไข และ การทำงานเป็นรอบ

จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1.ข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นคำสั่งควบคุมเงื่อนไข

ก. if…

ข.if…else

ค.switch…case

ง.ถูกทุกข้อ

2.ประโยคเงื่อนไขที่มีความซับซ้อนตามข้อใด ที่จำเป็นต้องใช้อย่างระมัดระวัง

ก.switch…case

ข.Nested if

ค.if…else

ง.ถูกทุกข้อ

3.คำสั่งควบคุมเงื่อนไขตามข้อใด ถือว่าผิด

ก.case ‘1’ :

ข.if (ch==’Y’ + 1)

ค.case num +7

ง.ทุกข้อล้วนถูกต้อง

4.ประโยคเงื่อนไข if ตามข้อใดถูกต้อง

ก.if (sales >= 100000 || <=500000)

commission = 0.025;

ข.if (sales > 100,000and salse <= 500,000)

commission = 2.5%;

ค.if (sale >= 200000 && sales <= 500000)

commission = 0050;

ง.if (sales between 100000 to 50000)

commission = 0.025;

5.ภายใน case ของแต่ละกรณีในประโยคคำสั่ง switch จำเป็นต้องใส่คำสั่งใดลงไป

ก.break

ข.{ }

ค.while

ง.Include

6.จากข้อที่5และในกรณีใดที่ไม่จำเป็นต้องใส่คำสั่งดังกล่าวลงไปก็ได้

ก.if

ข.default

ค.do…while

ง.ถูกทุกข้อ

7.หากเงื่อนไขที่ตรวจสอบด้วย switch ไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆเลยจะไปทำงานที่ส่วนใด

ก.break

ข.else

ค.default

ง.case

8.โปรแกรมที่เป็นเมนูให้เลือก การใช้คำสั่งควบคุมเงื่อนไขชนิดใดเหมาะสมที่สุด

ก.if…else

ข.switch

ค.if…then else

ง.ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.

9.ลูปประเภทใดต่อไปนี้ ชุดคำสั่งภายในลูปอาจไม่ได้รับการประมวลผลก็ได้

ก.for

ข.do-while

ค.while

ง.if…else

10.ลูปประเภทใดต่อไปนี้ เหมาะสมกับการนำไปใช้เพื่อวนซ้ำตามจำนวนรอบที่แน่นอน

ก.for

ข.do-while

ค.while

ง.if…else

11.ลูปประเภทใดต่อไปนี้ อย่างน้อยประมวลผลชุดคำสั่งภายใน 1 รอบเสมอ

ก.for

ข.do-while

ค.while

ง.if…else

12.คำสั่งใดต่อไปนี้  สามารถสั่งให้หลุดออกจากลูปได้

ก.continue

ข.switch

ค.break

ง.ไม่มีข้อถูก